Fix file scrap .shs trong win7 32bit

Thường thì .shs là file scrap, được tạo khi bạn kéo thả một nội dung nào đó từ MS Word, MS Excel xuống Desktop hay My Computer..v.v..

với windows XP bạn sẽ mở file này một cách đơn giản. còn windows 7 thì không. (microsoft càng ngày càng tinh giản soft trong source win)

bạn download file shscrap.dll và save vào thư mục c:\Windows\system32, link: http://www.mediafire.com/?svuhn00r5otcx8v

rồi tạo reg theo hướng dẫn dưới đây:

Here we go: (nguyên bản :D)

1. copy shscrap.dll from c:\Windows\system32 on a Windows XP system to c:\Windows\system32 on your Win 7 system

2. copy the text between the “———-” lines below into Notepad, then save the file as “scraps.reg”

3. Start c:\Windows\regedit.exe

4. Use File->Import to import scraps.reg

Here’s the registry import file text:

———-

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\.shs]

@=”ShellScrap”

[HKEY_CLASSES_ROOT\ShellScrap]

@=”Scrap object”

“NeverShowExt”=””

“FriendlyTypeName”=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,\

00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,\

32,00,5c,00,73,00,68,00,73,00,63,00,72,00,61,00,70,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\

00,2c,00,2d,00,32,00,35,00,38,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\ShellScrap\DefaultIcon]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,\

73,00,63,00,72,00,61,00,70,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,31,00,30,\

00,30,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\ShellScrap\shell]

[HKEY_CLASSES_ROOT\ShellScrap\shell\open]

[HKEY_CLASSES_ROOT\ShellScrap\shell\open\command]

@=hex(2):72,00,75,00,6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,20,00,25,00,53,00,79,\

00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,\

73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,73,00,63,00,72,00,61,\

00,70,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,4f,00,70,00,65,00,6e,00,53,00,63,00,\

72,00,61,00,70,00,5f,00,52,00,75,00,6e,00,44,00,4c,00,4c,00,20,00,25,00,31,\

00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\ShellScrap\shellex]

[HKEY_CLASSES_ROOT\ShellScrap\shellex\DataHandler]

@=”{56117100-C0CD-101B-81E2-00AA004AE837}”

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{56117100-C0CD-101B-81E2-00AA004AE837}]

@=”Shell Scrap DataHandler”

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{56117100-C0CD-101B-81E2-00AA004AE837}\InProcServer32]

@=”shscrap.dll”

“ThreadingModel”=”Apartment”

———-

 

  1. #1 by buihang on March 6, 2013 - 6:54 pm

    Thank bạn rất nhiều nhé:D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: